Przejdź do treści

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Interakcja

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: https://www.interakcja.org.pl/wesprzyj-nas/ oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Fundacji Interakcja w związku z korzystaniem z tego modułu.

2. Strona https://www.interakcja.org.pl/wesprzyj-nas/ jest prowadzona przez Fundację Interakcja (zwany dalej Fundacją) z siedzibą w Krakowie (Św. Filipa 23 / 4, 31-150), identyfikujące się numerami: NIP: 6762581731, REGON: 386311548 i KRS: 0000846006.

3. Strona https://www.interakcja.org.pl/wesprzyj-nas/ umożliwia:
a) przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji Interakcja,
b) subskrypcję do list mailingowych Fundacji.

4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://www.interakcja.org.pl/regulamin/

II. Zasady przekazywania darowizn

7. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

8. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a) przelewu elektronicznego;
b) karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
c) przelewu tradycyjnego;

9. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.

10. Płatność cykliczna następuje w okresie comiesięcznym lub corocznym. Darczyńca może ustanowić płatność cykliczną we wskazanych w module płatności kwotach: 20 zł, 40 zł lub 75 zł. Darczyńca może też ustanowić płatność jednorazową w kwocie 30 zł, 50zł, 100zł lub w dowolnej wskazanej przez siebie kwocie wpisując ją w polu „wpisz kwotę”.

11. Darczyńca, wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne, lub coroczne, (w zależności od wybranego okresu subskrypcji), pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez Darczyńcę darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz, w każdym okresie subskrypcji (odpowiednio raz w miesiącu lub raz w roku).

12. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.

13. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

14. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.

15. Fundacja nie gromadzi i nie przechowuje danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

16. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Zarządem Fundacji pod adresem: kontakt@interakcja.org.pl. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.

17. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

18. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Zarządowi Fundacji pod adresem: kontakt@interakcja.org.pl.

19. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
a) pisemnej na adres PayU PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
b) elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc
c) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

20. Fundacja jest organizacją pozarządową, którego działania statutowe mieszczą się w sferze zadań publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tym samym darowizna przekazana na rzecz Fundacji może być odliczona od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (w przypadku osób fizycznych) lub w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (w przypadku osób prawnych – firm).

III. Subskrypcja do list mailingowych

21. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres e-mail będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji.

22. Darczyńca, zamawiając subskrypcję do Newslettera, akceptuje „Politykę Prywatności”.

23. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Ochrona danych osobowych

24. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

25. Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności, otrzymaniem podziękowania i informowania o sposobie wydatkowania darowizny.

26. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

27. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Interakcja (zwany dalej Fundacją) z siedzibą w Krakowie (Św. Filipa 23 / 4, 31-150).

28. Darczyńca oświadcza, że wie, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

29. Szczegółowe kwestie dot. ochrony danych osobowych reguluje „Polityka prywatności”.

V. Postanowienia końcowe

30. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca powinien kierować na adres kontakt@interakcja.org.pl

31. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

32. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.