Przejd藕 do tre艣ci

Fundacja Interakcja – O nas

Misj膮 Fundacji jest:

poprawienie warunk贸w 偶ycia
os贸b interp艂ciowych w Polsce poprzez prowadzenie dzia艂alno艣ci wsparciowej dla nich i ich bliskich

upublicznienie dyskusji
na temat problem贸w i wyzwa艅 stoj膮cych przed osobami interp艂ciowymi oraz zwi臋kszenie ich pozytywnej reprezentacji spo艂ecznej

rozszerzenie wiedzy kr臋g贸w eksperckich
(medycznych, dziennikarskich, psychologicznych, prawniczych itp.) z interp艂ciowo艣ci

aktywizacja os贸b interp艂ciowych
w r贸偶nych dziedzinach 偶ycia

Wizj膮 Fundacji Interakcja jest absolutne poszanowanie praw cz艂owieka os贸b interp艂ciowych / os贸b ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi w Polsce, zapewnienie im ca艂kowitej r贸wno艣ci spo艂ecznej oraz brak dyskryminacji w jakichkolwiek obszarach 偶ycia, szczeg贸lnie w kwestii poszanowania autonomii cielesnej, to偶samo艣ci i ekspresji p艂ciowej.

ZARZ膭D FUNDACJI

Magda Rakita – Prezeska

Magda m贸wi o sobie, 偶e jest interp艂ciow膮 kobiet膮, bo to najlepiej oddaje jej 偶yciowe do艣wiadczenia. Uczestniczy艂a w wielu spotkaniach os贸b interp艂ciowych i konferencjach na temat interp艂ciowo艣ci w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zajmuje si臋 budowaniem sieci wsparcia dla os贸b o zr贸偶nicowanych cechach p艂ciowych oraz pracuje nad zwi臋kszaniem 艣wiadomo艣ci i zrozumieniem do艣wiadcze艅 os贸b z cechami interp艂ciowymi poprzez edukacj臋, rozmowy i kampanie medialne. Jej zaanga偶owanie w dzia艂ania na rzecz os贸b interp艂ciowych mia艂o pocz膮tek w Wielkiej Brytanii, gdzie wsp贸艂pracowa艂a z IntersexUK oraz wsp贸艂za艂o偶y艂a Interconnected UK.

Kontakt: magda@interakcja.org.pl

Katarzyna Stadnik – Wiceprezeska

Aktywistka od wielu lat dzia艂aj膮ca na rzecz praw kobiet, os贸b dyskryminowanych oraz przeciwdzia艂ania przemocy. Feministka, dla kt贸rej r贸wno艣膰 spo艂eczna jest wyj膮tkow膮 warto艣ci膮, a solidarno艣膰 jest, wtedy kiedy ogl膮damy si臋 za siebie, aby nigdy nie zostawi膰 os贸b, kt贸rym tej r贸wno艣ci brakuje.
Wsp贸艂za艂o偶ycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia na rzecz os贸b nieotrzymuj膮cych aliment贸w, kt贸remu przewodzi艂a przez cztery lata, cz艂onkini Zespo艂u do spraw Aliment贸w powo艂anego przez Rzecznik贸w Praw Obywatelskich i Praw Dziecka w 2016 roku. Lobbowa艂a, a nast臋pnie uczestniczy艂a w procesie zmian legislacyjnych zwi膮zanych z poprawieniem 艣ci膮galno艣ci aliment贸w w Polsce. Prezeska Fundacji KiDs Mama Nikoli i Natalii, kt贸ra jest osob膮 interp艂ciow膮.

Kontakt: kasia@interakcja.org.pl

RADA FUNDACJI

MA艁GORZATA BASI艃SKA

KATARZYNA REMIN

JOANNA SKONIECZNA

Fundacja Interakcja jest organizacja cz艂onkowsk膮 OII Europe

Wspieraj膮 nas:

Logo Kampania Przeciw Homofobii
Logo Astraea

Statut Fundacji

I. Postanowienia og贸lne

搂 1

 1. Fundacja pod nazw膮 „Interakcja”, zwana dalej Fundacj膮, ustanowiona przez: 

Magdalen臋 Rakit臋

Katarzyn臋 Stadnik

zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporz膮dzonym przez notariusza Gra偶yn臋 P艂aczek w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Obro艅c贸w Krzy偶a – Bie艅czycki Plac Targowy numer 8,, w dniu 22 kwietnia 2020 roku. 

 1. Fundacja dzia艂a na podstawie przepis贸w prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwi膮zana z 偶adnym wyznaniem.

搂 2

 1. Siedzib膮 Fundacji jest miasto Krak贸w.
 2. Terenem dzia艂alno艣ci Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Fundacja mo偶e tworzy膰 przedstawicielstwa, oddzia艂y i plac贸wki w Polsce i za granic膮.
 4. Fundacja mo偶e dzia艂a膰 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas dzia艂ania Fundacji jest nieograniczony.
 6. Fundacja mo偶e dla cel贸w wsp贸艂pracy z zagranic膮 pos艂ugiwa膰 si臋 t艂umaczeniem nazwy w wybranych j臋zykach. 
 7. Fundacja u偶ywa piecz臋ci z napisem wskazuj膮cym jej nazw臋 i siedzib臋 oraz piecz膮tek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 8. Dzia艂alno艣膰 statutowa Fundacji mo偶e by膰 prowadzona jako dzia艂alno艣膰 nieodp艂atna w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie.
 9. Fundacja nie dzia艂a w celu osi膮gni臋cia zysku; osi膮gany doch贸d przeznacza膰 b臋dzie na realizacj臋 cel贸w statutowych.


II. Cele i realizacja dzia艂a艅 fundacji

搂 3

Fundacja realizuje nast臋puj膮ce cele:

 1. kszta艂towanie pozytywnej reprezentacji os贸b interp艂ciowych/os贸b ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi,
 2. upowszechnienie postawy akceptacji spo艂ecznej wobec os贸b bez wzgl臋du na ich cechy p艂ciowe, a tak偶e ich rodzin i bliskich, w tym prze艂amywanie uprzedze艅 i stereotyp贸w,
 3. upowszechnienie rzetelnej wiedzy temat interp艂ciowo艣ci oraz zr贸偶nicowanych cech p艂ciowych, w tym dzia艂alno艣膰 wydawnicza, dzia艂alno艣膰 w zakresie informacji, dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z kultur膮, sportem i rekreacj膮, a tak偶e prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk spo艂ecznych,
 4. przeciwdzia艂anie dyskryminacji os贸b interp艂ciowych/os贸b ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi w spo艂ecze艅stwie, w tym w systemie opieki zdrowotnej, systemie edukacji,
 5. rozpowszechnienie dyskusji na temat problem贸w os贸b interp艂ciowych / ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi oraz zwi臋kszenie ich reprezentacji spo艂ecznej,
 6. zniesienie w polskim systemie prawnym zapis贸w dyskryminuj膮cych ze wzgl臋du na cechy p艂ciowe, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotycz膮cych sytuacji os贸b interp艂ciowych/os贸b ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi,
 7. dzia艂alno艣膰 z zakresu promocji zdrowia, w tym propagowanie wiedzy o interp艂ciowo艣ci i 艣wiadcze艅 zdrowotnych zwi膮zanych z interp艂ciowo艣ci膮 / ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi,
 8. wypracowanie standardu dotycz膮cego opieki zdrowotnej i terapii dla os贸b interp艂ciowych/os贸b ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi, 
 9. organizacja pomocy psychologicznej dla os贸b interp艂ciowych / os贸b ze zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi,
 10. organizacja pomocy prawnej dla os贸b zagro偶onych dyskryminacj膮 ze wzgl臋du na cechy p艂ciowe,
 11. prowadzenie nieodp艂atnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, seksuologicznego oraz obywatelskiego,
 12. budowanie otwartego spo艂ecze艅stwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
 13. dzia艂anie na rzecz ochrony wolno艣ci i  praw cz艂owieka i propagowanie wiedzy na ich temat.
 14. dzia艂ania na rzecz swob贸d obywatelskich, demokracji, integracji europejskiej i wsp贸艂pracy mi臋dzy spo艂ecze艅stwami, wzmocnienie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 15. dzia艂ania wspieraj膮ce demokracj臋, prawa obywatelskie i rozw贸j spo艂ecze艅stwa obywatelskiego
 16. rozwini臋cie ruchu sojusznik贸w i sojuszniczek, w tym rodzic贸w, rodzin i bliskich,  
 17. rozw贸j instytucjonalny organizacji i zwi臋kszenie efektywno艣ci jej dzia艂a艅, 
 18. promocja i organizacja wolontariatu,  
 19. dzia艂anie na rzecz innych organizacji pozarz膮dowych w Polsce i poza jej granicami.


W tym Statucie termin 鈥瀒nterp艂ciowo艣膰鈥 i innych dokumentach Fundacji Interakcja odnosi si臋 do fizycznych cech p艂ciowych, kt贸re wykraczaj膮 poza binarne koncepcje kobiecych i m臋skich cia艂, a termin 鈥瀘soby interp艂ciowe鈥 odnosi si臋 do os贸b urodzonych z cechami interp艂ciowymi / zr贸偶nicowanymi cechami p艂ciowymi (ZCP) / zr贸偶nicowanym rozwojem p艂ciowym (ZRP). Podczas gdy Fundacja Interakcja stosuje terminy 鈥瀒nterp艂ciowo艣膰鈥 i 鈥瀘soby interp艂ciowe鈥 oraz 鈥瀦r贸偶nicowane cechy p艂ciowe鈥 fundacja wspiera/akceptuje terminologi臋, kt贸ra jest wzmacniaj膮ca dla os贸b z cechami interp艂ciowymi /ZCP, i z kt贸r膮 te osoby czuj膮 si臋 swobodnie.

搂 4

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

 1. prowadzenie dzia艂alno艣ci edukacyjnej, w tym udzia艂 i organizowanie spotka艅, warsztat贸w, seminari贸w i konferencji; tworzenie projekt贸w edukacyjnych i kampanii informacyjnych;
 2. rzecznictwo, w tym oddzia艂ywanie metod膮 lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, 艣rodki masowego przekazu oraz opini臋 publiczn膮 (petycje, listy otwarte itp.),
 3. tworzenie i wspieranie projekt贸w edukacyjnych, legislacyjnych, pomocowych,
 4. prowadzenie dzia艂alno艣ci naukowej, w tym realizacja, wspieranie i udzia艂 w badaniach naukowych,
 5. prowadzenie dzia艂alno艣ci wydawniczej w zakresie realizacji cel贸w statutowych, w tym produkcja i dystrybucja raport贸w, broszur, filmowa, telewizyjna i radiowa oraz materia艂贸w reklamowych,
 6. inicjatywy kulturalne (w tym wystawy, festiwale sztuki filmowej i teatralnej), happeningi i inne formy artystycznego wyrazu,
 7. wsp贸艂prac臋 z organizacjami i instytucjami krajowymi, mi臋dzynarodowymi i zagranicznymi;
 8. wsp贸艂prac臋 z osobami fizycznymi i mediami,
 9. 艣wiadczenie i organizacj臋 pomocy prawnej i psychologicznej, w tym grup wsparcia,
 10. wspieranie innych organizacji pozarz膮dowych i grup obywatelskich,
 11. rozw贸j instytucjonalny organizacji.
 12. wst臋powanie do post臋powa艅 s膮dowych, sk艂adanie opinii przyjaciela s膮du, branie udzia艂u w post臋powaniach s膮dowych, w tym s膮dowo – administracyjnych

搂 5

 1. Fundacja mo偶e wsp贸艂dzia艂a膰 z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osi膮gni臋cia cel贸w statutowych. Wsp贸艂dzia艂anie to mo偶e mie膰 charakter wspierania organizacyjnego oraz cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego finansowania przedsi臋wzi臋cia, a tak偶e  pomocy w uzyskaniu niezb臋dnych funduszy. 
 2. 呕adne przejawy dzia艂alno艣ci Fundacji nie powinny by膰 interpretowane jako zast臋powanie instytucji pa艅stwowych w spe艂nianiu ich statutowych obowi膮zk贸w.

III. Maj膮tek fundacji

搂 6

 1. Na maj膮tek fundacji sk艂ada膰 si臋 b臋dzie kwota w wysoko艣ci 500 z艂otych – kt贸ra stanowi膰 b臋dzie fundusz za艂o偶ycielski, oraz mienie nabyte przez Fundacj臋 w toku dzia艂ania. 
 2. 艢rodki na realizacj臋 cel贸w Fundacji i pokrycie koszt贸w dzia艂alno艣ci pochodz膮 z:  
 • darowizn, spadk贸w, zapis贸w zwyk艂ych oraz zapis贸w windykacyjnych, 
 • dotacji i subwencji oraz konkurs贸w grantowych, 
 • program贸w Unii Europejskiej oraz innych organizacji mi臋dzynarodowych, 
 • dochod贸w z nieruchomo艣ci i praw maj膮tkowych, 
 • zbi贸rek i innych imprez publicznych, 
 • odsetek i depozyt贸w bankowych.  
 1. Fundacja mo偶e gromadzi膰 swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we w艂a艣ciwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
 2. Darowizny rzeczowe mog膮 podlega膰 spieni臋偶eniu.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z zastrze偶eniem, 偶e je艣li fundacja zostanie wpisana do KRS i rozpocznie dzia艂alno艣膰 po 01.07.2020 pierwszy rok obrachunkowy zako艅czy si臋 z dniem 31 grudnia 2021 r.

搂 7


O ile ofiarodawcy nie okre艣lili celu, wp艂ywy pochodz膮ce z subwencji, darowizn, spadk贸w i zapis贸w mog膮 by膰 u偶yte na realizacj臋 ka偶dego z cel贸w statutowych Fundacji. 

W sprawach przyj臋cia darowizn i dziedziczenia, o艣wiadczenia wymagane przepisami prawa sk艂ada jeden z cz艂onk贸w Zarz膮du.

搂 8

Fundacja nie prowadzi dzia艂alno艣ci gospodarczej.

IV. Organy fundacji

搂 9

Organami Fundacji s膮 Zarz膮d Fundacji i Rada Fundacji. 


A. ZARZ膭D FUNDACJI

搂 10

 1. Zarz膮d Fundacji sk艂ada si臋 z 2 do 5 cz艂onk贸w powo艂ywanych i odwo艂ywanych przez Fundatorki na czteroletni膮 kadencj臋 w drodze uchwa艂y podj臋tej jednomy艣lnie przez Fundatorki.
 2. Funkcj臋 cz艂onka Zarz膮du mo偶na pe艂ni膰 przez dowoln膮 liczb臋 kadencji.
 3. Fundatorki mog膮 pe艂ni膰 funkcje w Zarz膮dzie Fundacji. 
 4. Zarz膮d spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w powo艂uje Prezesa Fundacji. 
 5. Cz艂onkostwo w Zarz膮dzie ustaje na skutek: 
 • z艂o偶enia pisemnej rezygnacji na r臋ce Rady Fundacji, 
 • pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia s膮du,
 • 艣mierci cz艂onka Zarz膮du, 
 • up艂ywu kadencji,
 • odwo艂ania przez Rad臋 Fundacji.

Cz艂onek Zarz膮du Fundacji mo偶e by膰 odwo艂any przez Fundatorki przed up艂ywem kadencji w drodze uchwa艂y podj臋tej jednomy艣lnie przez Fundatorki. 

Zarz膮d mo偶e powo艂a膰 spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w tak偶e Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

搂 11

Zarz膮d kieruje dzia艂alno艣ci膮 Fundacji i reprezentuje j膮 na zewn膮trz.

搂 12

 1. Do zada艅 Zarz膮du Fundacji nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
 • uchwalanie rocznych plan贸w dzia艂ania Fundacji oraz plan贸w finansowych,
 • uchwalanie regulamin贸w,
 • zarz膮dzanie maj膮tkiem Fundacji,
 • ustalanie wielko艣ci zatrudnienia i wysoko艣ci 艣rodk贸w na wynagrodzenia pracownik贸w Fundacji, 
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organ贸w Fundacji, 
 • przyjmowanie darowizn, spadk贸w i zapis贸w, subwencji i dotacji.
 1. Zarz膮d Fundacji podejmuje decyzj臋 na posiedzeniach w formie uchwa艂y zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w jego obecnych cz艂onk贸w. W razie r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa Zarz膮du.
 2. O posiedzeniu musz膮 by膰 skutecznie powiadomieni wszyscy cz艂onkowie Zarz膮du, drog膮 elektroniczn膮 lub listown膮, za potwierdzeniem odbioru. 
 3. Zarz膮d mo偶e powo艂ywa膰 pe艂nomocnik贸w do kierowania wyodr臋bnion膮 sfer膮 spraw nale偶膮cych do zada艅 Fundacji.
 4. Zarz膮d co roku do dnia 30 marca zobowi膮zany jest przed艂o偶y膰 Roczne Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Fundacji Radzie Fundacji.
 5. Cz艂onkowie Zarz膮du z tytu艂u pe艂nionej funkcji mog膮 otrzymywa膰 wynagrodzenie, kt贸rego wysoko艣膰 ustalona zostanie przez Fundatorki w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y. 

搂 13

Zarz膮d Fundacji zbiera si臋 co najmniej raz na trzy miesi膮ce. Spotkania Zarz膮du Fundacji mog膮 odbywa膰 si臋 z wykorzystaniem technicznych 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰.

B. Rada fundacji

搂 14

 1. Rada Fundacji sk艂ada si臋 z 2 do 5 os贸b. 
 2. Rada spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w wybiera Przewodnicz膮cego Rady. Przewodnicz膮cy Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje j膮 na zewn膮trz oraz zwo艂uje i przewodniczy zebraniom Rady.
 3. Kadencja cz艂onka Rady Fundacji trwa 4 lata.

搂 15

 1. Rada Fundacji sprawuje funkcje doradcze i kontrolne w Fundacji.
 2. Cz艂onk贸w pierwszego sk艂adu Rady powo艂uj膮 Fundatorki. Nast臋pnych cz艂onk贸w Rady na miejsce os贸b, kt贸rych mandat wygas艂, cz艂onkostwo w Radzie uleg艂o zawieszeniu lub dla rozszerzenia sk艂adu Rady, powo艂uj膮 sw膮 decyzj膮 r贸wnie偶 Fundatorki. 
 3. W uzasadnionych przypadkach odwo艂anie cz艂onka Rady, pozbawiaj膮ce go cz艂onkostwa w Radzie, mo偶e nast膮pi膰 w wyniku uchwa艂y podj臋tej jednog艂o艣nie przez Fundatorki.
 4. Cz艂onkostwo w Radzie Fundacji ustaje tak偶e w przypadku:
  • z艂o偶enia rezygnacji na r臋ce Fundatorek;
  • up艂ywu kadencji;
  • pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia s膮du;
  • przej臋cia uprawnie艅 Fundatorki, o kt贸rym mowa w 搂 22 ust. 3;
  • 艣mierci cz艂onka Rady. 
 5. Nie mo偶na 艂膮czy膰 cz艂onkostwa w Radzie Fundacji z pe艂nieniem funkcji w Zarz膮dzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacj膮, z zastrze偶eniem ust. 6.
 6. W razie powo艂ania cz艂onka Rady Fundacji za jego zgod膮 do Zarz膮du Fundacji lub nawi膮zania przez cz艂onka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacj膮, jego cz艂onkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pe艂nienia funkcji cz艂onka Zarz膮du lub trwania stosunku pracy. Kadencja ka偶dego cz艂onka Rady biegnie niezale偶nie.

搂 16

 1. Rada Fundacji zbiera si臋 co najmniej raz w roku.
 2. Rad臋 Fundacji zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady z w艂asnej inicjatywy albo na wniosek Zarz膮du zg艂oszony na pi艣mie. Pierwsze posiedzenie Rady zwo艂uje Zarz膮d Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwa艂 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. W razie r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os Przewodnicz膮cego Rady. 
 4. Spotkania Rady mog膮 odbywa膰 si臋 z wykorzystaniem technicznych 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰.
 5. Przewodnicz膮cy Rady lub osoba przez niego upowa偶niona, mo偶e bra膰 udzia艂 w spotkaniach Zarz膮du bez prawa g艂osu.
 6. Je艣li przewodnicz膮cy utraci cz艂onkostwo lub wszyscy cz艂onkowie Rady zrezygnuj膮 nowy sk艂ad Rady powo艂uje Zarz膮d i zwo艂uje jej posiedzenie.

搂 17

Cz艂onkowie Rady Fundacji nie mog膮:

 1. By膰 osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo pope艂nione z winy umy艣lnej. 
 2. Otrzymywa膰 wynagrodzenia z tytu艂u cz艂onkostwa w Radzie Fundacji. 

搂 18

Do zada艅 Rady Fundacji nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

 1. Opiniowanie dzia艂alno艣ci Zarz膮du Fundacji.
 2. Zatwierdzanie ramowego planu dzia艂ania.
 3. Kontrolowanie dzia艂a艅 zarz膮du i pracownik贸w Fundacji w zakresie ich zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cymi przepisami i celami statutowymi Fundacji.

V. Spos贸b reprezentacji

搂 19

 1. O艣wiadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, r贸wnie偶 maj膮tkowych mo偶e sk艂ada膰 ka偶dy cz艂onek Zarz膮du samodzielnie. 
 2. W sprawach dotycz膮cych zatrudniania pracownik贸w o艣wiadczenia woli w imieniu Fundacji mo偶e sk艂ada膰 ka偶dy cz艂onek Zarz膮du samodzielnie. 
 3. W umowach mi臋dzy Fundacj膮 a cz艂onkiem Zarz膮du b膮d藕 w sporach z nim, Fundacj臋 reprezentuje cz艂onek Rady wskazany w uchwale Rady.

VI. Postanowienia ko艅cowe

搂 20

Zabrania si臋:

 1. Udzielania po偶yczek lub zabezpieczenia zobowi膮za艅 maj膮tkiem Fundacji w stosunku do jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z kt贸rymi cz艂onkowie, cz艂onkowie organ贸w oraz pracownicy pozostaj膮 w zwi膮zku formalnym (ma艂偶e艅skim) lub nieformalnym, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 
 2. Przekazywania maj膮tku Fundacji na rzecz jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 3. Wykorzystywania maj膮tku Fundacji na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w, oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
 4. Zakupu na szczeg贸lnych zasadach towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie Fundacji, cz艂onkowie jej organ贸w lub pracownicy oraz ich os贸b bliskie na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich lub po cenach wy偶szych ni偶 rynkowe. 

搂 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuj膮 Fundatorki jednomy艣ln膮 uchwa艂膮. Zmiany statutu mog膮 dotyczy膰 wszystkich jego postanowie艅, w tym tak偶e cel贸w dla realizacji, kt贸rych Fundacja zosta艂a ustanowiona.

搂 22

 1. Ka偶da z Fundatorek jest uprawniona do wskazania w formie pisemnej kr臋gu os贸b, kt贸re przejm膮 jej uprawnienia w przypadku 艣mierci, utraty zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych albo choroby lub innej trwa艂ej niezdolno艣ci do pe艂nienia funkcji.
 2. O艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 1, jest sk艂adane na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady.
 3. Je艣li 偶adna z Fundatorek nie wykona uprawnienia, o kt贸rym mowa w ust. 1, przed zaistnieniem okoliczno艣ci wy艂膮czaj膮cych mo偶liwo艣膰 dzia艂ania ostatniej z Fundatorek, uprawnienia Fundatorki przechodz膮 na osob臋 pe艂ni膮c膮 funkcj臋 Przewodnicz膮cego Rady. Przej臋cie uprawnie艅 skutkuje wyga艣ni臋ciem jego mandatu Przewodnicz膮cego Rady.

搂 23

 1. Fundacja mo偶e si臋 po艂膮czy膰 z inn膮 Fundacj膮 dla efektywnego realizowania swoich cel贸w.
 2. Po艂膮czenie z inn膮 fundacj膮 nie mo偶e nast膮pi膰, je偶eli w wyniku tego po艂膮czenia cele Fundacji mog艂yby ulec istotnej zmianie.
 3. W sprawach po艂膮czenia z inn膮 fundacj膮 w艂a艣ciwy jest Zarz膮d Fundacji, przy czym jego decyzje zapadaj膮 w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y i dla swej skuteczno艣ci wymaga ona zatwierdzenia przez Rad臋 Fundacji.

搂 24

 1. Fundacja mo偶e by膰 zlikwidowana w razie osi膮gni臋cia cel贸w, dla kt贸rych zosta艂a ustanowiona, lub po wyczerpaniu 艣rodk贸w finansowych, b膮d藕 na skutek decyzji podj臋tej przez Zarz膮d Fundacji.
 2. Likwidator贸w Fundacji powo艂uje i odwo艂uje Rada Fundacji. 
 3. 艢rodki maj膮tkowe pozosta艂e po likwidacji Fundacji mog膮 by膰 przekazane na rzecz dzia艂aj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej innych Fundacji lub Organizacji Pozarz膮dowych o zbli偶onych celach Statutowych.
 4. Decyzj臋 o likwidacji podejmuje Zarz膮d Fundacji w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y i dla swej skuteczno艣ci wymaga ona zatwierdzenia przez Rad臋 Fundacji.

搂 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj膮 zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Krak贸w, dnia 22 kwietnia 2020 roku