Przejdź do treści

Fundacja Interakcja – O nas

Misją Fundacji jest:

poprawienie warunków życia
osób interpłciowych w Polsce poprzez prowadzenie działalności wsparciowej dla nich i ich bliskich

upublicznienie dyskusji
na temat problemów i wyzwań stojących przed osobami interpłciowymi oraz zwiększenie ich pozytywnej reprezentacji społecznej

rozszerzenie wiedzy kręgów eksperckich
(medycznych, dziennikarskich, psychologicznych, prawniczych itp.) z interpłciowości

aktywizacja osób interpłciowych
w różnych dziedzinach życia

Wizją Fundacji Interakcja jest absolutne poszanowanie praw człowieka osób interpłciowych / osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi w Polsce, zapewnienie im całkowitej równości społecznej oraz brak dyskryminacji w jakichkolwiek obszarach życia, szczególnie w kwestii poszanowania autonomii cielesnej, tożsamości i ekspresji płciowej.

ZARZĄD FUNDACJI

Magda Rakita – Prezeska

Magda mówi o sobie, że jest interpłciową kobietą, bo to najlepiej oddaje jej życiowe doświadczenia. Uczestniczyła w wielu spotkaniach osób interpłciowych i konferencjach na temat interpłciowości w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest trenerką, konsultantką kryzysową i edukatorką. Zajmuje się budowaniem sieci wsparcia dla osób o zróżnicowanych cechach płciowych oraz pracuje nad zwiększaniem świadomości i zrozumieniem doświadczeń osób z cechami interpłciowymi poprzez edukację, rozmowy i kampanie medialne. Jej zaangażowanie w działania na rzecz osób interpłciowych miało początek w Wielkiej Brytanii, gdzie współpracowała z IntersexUK oraz współzałożyła Interconnected UK.

Kontakt: magda@interakcja.org.pl

Katarzyna Stadnik – Wiceprezeska

Aktywistka od wielu lat działająca na rzecz praw kobiet, osób dyskryminowanych oraz przeciwdziałania przemocy. Feministka, dla której równość społeczna jest wyjątkową wartością, a solidarność jest, wtedy kiedy oglądamy się za siebie, aby nigdy nie zostawić osób, którym tej równości brakuje.
Współzałożycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia na rzecz osób nieotrzymujących alimentów, któremu przewodziła przez cztery lata, członkini Zespołu do spraw Alimentów powołanego przez Rzeczników Praw Obywatelskich i Praw Dziecka w 2016 roku. Lobbowała, a następnie uczestniczyła w procesie zmian legislacyjnych związanych z poprawieniem ściągalności alimentów w Polsce. Prezeska Fundacji KiDs Mama Nikoli i Natalii, która jest osobą interpłciową.

Kontakt: kasia@interakcja.org.pl

RADA FUNDACJI

Natalia Sarata

Aleksandra Muzińska

Fundacja Interakcja jest organizacja członkowską OII Europe

Wspierają nas:

Logo Kampania Przeciw Homofobii
Logo Astraea

DANE REJESTROWE:

NIP: 6762581731

REGON: 38631154800000

KRS: 0000846006 

Fundacja Interakcja działa bez lokalu. Adres rejestrowy: Ul. Św. Filipa 23/4  31-150 Kraków 

Statut Fundacji

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Interakcja”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Magdalenę Rakitę

Katarzynę Stadnik

zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Płaczek w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Obrońców Krzyża – Bieńczycki Plac Targowy numer 8,, w dniu 22 kwietnia 2020 roku. 

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i placówki w Polsce i za granicą.
 4. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. 
 7. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 9. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.


II. Cele i realizacja działań fundacji

§ 3

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. kształtowanie pozytywnej reprezentacji osób interpłciowych/osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi,
 2. upowszechnienie postawy akceptacji społecznej wobec osób bez względu na ich cechy płciowe, a także ich rodzin i bliskich, w tym przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
 3. upowszechnienie rzetelnej wiedzy temat interpłciowości oraz zróżnicowanych cech płciowych, w tym działalność wydawnicza, działalność w zakresie informacji, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji osób interpłciowych/osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi w społeczeństwie, w tym w systemie opieki zdrowotnej, systemie edukacji,
 5. rozpowszechnienie dyskusji na temat problemów osób interpłciowych / ze zróżnicowanymi cechami płciowymi oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,
 6. zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na cechy płciowe, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób interpłciowych/osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi,
 7. działalność z zakresu promocji zdrowia, w tym propagowanie wiedzy o interpłciowości i świadczeń zdrowotnych związanych z interpłciowością / ze zróżnicowanymi cechami płciowymi,
 8. wypracowanie standardu dotyczącego opieki zdrowotnej i terapii dla osób interpłciowych/osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi, 
 9. organizacja pomocy psychologicznej dla osób interpłciowych / osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi,
 10. organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na cechy płciowe,
 11. prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, seksuologicznego oraz obywatelskiego,
 12. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
 13. działanie na rzecz ochrony wolności i  praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.
 14. działania na rzecz swobód obywatelskich, demokracji, integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami, wzmocnienie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 15. działania wspierające demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 16. rozwinięcie ruchu sojuszników i sojuszniczek, w tym rodziców, rodzin i bliskich,  
 17. rozwój instytucjonalny organizacji i zwiększenie efektywności jej działań, 
 18. promocja i organizacja wolontariatu,  
 19. działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami.


W tym Statucie termin „interpłciowość” i innych dokumentach Fundacji Interakcja odnosi się do fizycznych cech płciowych, które wykraczają poza binarne koncepcje kobiecych i męskich ciał, a termin „osoby interpłciowe” odnosi się do osób urodzonych z cechami interpłciowymi / zróżnicowanymi cechami płciowymi (ZCP) / zróżnicowanym rozwojem płciowym (ZRP). Podczas gdy Fundacja Interakcja stosuje terminy „interpłciowość” i „osoby interpłciowe” oraz „zróżnicowane cechy płciowe” fundacja wspiera/akceptuje terminologię, która jest wzmacniająca dla osób z cechami interpłciowymi /ZCP, i z którą te osoby czują się swobodnie.

§ 4

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym udział i organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji; tworzenie projektów edukacyjnych i kampanii informacyjnych;
 2. rzecznictwo, w tym oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte itp.),
 3. tworzenie i wspieranie projektów edukacyjnych, legislacyjnych, pomocowych,
 4. prowadzenie działalności naukowej, w tym realizacja, wspieranie i udział w badaniach naukowych,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym produkcja i dystrybucja raportów, broszur, filmowa, telewizyjna i radiowa oraz materiałów reklamowych,
 6. inicjatywy kulturalne (w tym wystawy, festiwale sztuki filmowej i teatralnej), happeningi i inne formy artystycznego wyrazu,
 7. współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi;
 8. współpracę z osobami fizycznymi i mediami,
 9. świadczenie i organizację pomocy prawnej i psychologicznej, w tym grup wsparcia,
 10. wspieranie innych organizacji pozarządowych i grup obywatelskich,
 11. rozwój instytucjonalny organizacji.
 12. wstępowanie do postępowań sądowych, składanie opinii przyjaciela sądu, branie udziału w postępowaniach sądowych, w tym sądowo – administracyjnych

§ 5

 1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także  pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy. 
 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. Majątek fundacji

§ 6

 1. Na majątek fundacji składać się będzie kwota w wysokości 500 złotych – która stanowić będzie fundusz założycielski, oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:  
 • darowizn, spadków, zapisów zwykłych oraz zapisów windykacyjnych, 
 • dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych, 
 • programów Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, 
 • dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, 
 • zbiórek i innych imprez publicznych, 
 • odsetek i depozytów bankowych.  
 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
 2. Darowizny rzeczowe mogą podlegać spieniężeniu.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że jeśli fundacja zostanie wpisana do KRS i rozpocznie działalność po 01.07.2020 pierwszy rok obrachunkowy zakończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.

§ 7


O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji. 

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa jeden z członków Zarządu.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Organy fundacji

§ 9

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 


A. ZARZĄD FUNDACJI

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorki na czteroletnią kadencję w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Fundatorki.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
 3. Fundatorki mogą pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji. 
 4. Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Fundacji. 
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 
 • pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu,
 • śmierci członka Zarządu, 
 • upływu kadencji,
 • odwołania przez Radę Fundacji.

Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorki przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Fundatorki. 

Zarząd może powołać spośród swoich członków także Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji, 
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, drogą elektroniczną lub listowną, za potwierdzeniem odbioru. 
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku do dnia 30 marca zobowiązany jest przedłożyć Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji Radzie Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustalona zostanie przez Fundatorki w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 13

Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące. Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość.

B. Rada fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób. 
 2. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 3. Kadencja członka Rady Fundacji trwa 4 lata.

§ 15

 1. Rada Fundacji sprawuje funkcje doradcze i kontrolne w Fundacji.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorki. Następnych członków Rady na miejsce osób, których mandat wygasł, członkostwo w Radzie uległo zawieszeniu lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą decyzją również Fundatorki. 
 3. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, pozbawiające go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Fundatorki.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku:
  • złożenia rezygnacji na ręce Fundatorek;
  • upływu kadencji;
  • pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu;
  • przejęcia uprawnień Fundatorki, o którym mowa w § 22 ust. 3;
  • śmierci członka Rady. 
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, jego członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji członka Zarządu lub trwania stosunku pracy. Kadencja każdego członka Rady biegnie niezależnie.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
 4. Spotkania Rady mogą odbywać się z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość.
 5. Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona, może brać udział w spotkaniach Zarządu bez prawa głosu.
 6. Jeśli przewodniczący utraci członkostwo lub wszyscy członkowie Rady zrezygnują nowy skład Rady powołuje Zarząd i zwołuje jej posiedzenie.

§ 17

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 1. Być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
 2. Otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji. 

§ 18

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Opiniowanie działalności Zarządu Fundacji.
 2. Zatwierdzanie ramowego planu działania.
 3. Kontrolowanie działań zarządu i pracowników Fundacji w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami i celami statutowymi Fundacji.

V. Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, również majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 
 3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu bądź w sporach z nim, Fundację reprezentuje członek Rady wskazany w uchwale Rady.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku formalnym (małżeńskim) lub nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorki jednomyślną uchwałą. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, w tym także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

§ 22

 1. Każda z Fundatorek jest uprawniona do wskazania w formie pisemnej kręgu osób, które przejmą jej uprawnienia w przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych albo choroby lub innej trwałej niezdolności do pełnienia funkcji.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane na ręce Przewodniczącego Rady.
 3. Jeśli żadna z Fundatorek nie wykona uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przed zaistnieniem okoliczności wyłączających możliwość działania ostatniej z Fundatorek, uprawnienia Fundatorki przechodzą na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady. Przejęcie uprawnień skutkuje wygaśnięciem jego mandatu Przewodniczącego Rady.

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku tego połączenia cele Fundacji mogłyby ulec istotnej zmianie.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga ona zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24

 1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych Fundacji lub Organizacji Pozarządowych o zbliżonych celach Statutowych.
 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga ona zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Kraków, dnia 22 kwietnia 2020 roku