Przejdź do treści

Ponad 60 organizacji i grup osób interpłciowych wydało wspólne oświadczenie w sprawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11)

Dzień wiedzy o interpłciowości

My, niżej podpisane organizacje i grupy osóby interpłciowych, doceniamy działania Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ), które kontynuują tendencję do depatologizowania mniejszości seksualnych i płciowych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), która ma zostać zatwierdzona na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2019 r. Wyrażamy jednak nasze najgłębsze ubolewanie, że ICD-11 odwraca ten trend w stosunku do osób urodzonych ze zróżnicowanymi cechami płci – osób interpłciowych. Spowoduje to dalsze szkody dla osób urodzonych ze zróżnicowanymi cechami płciowymi.

ICD-11 wprowadza język normatywny, aby opisać typy interpłciowości jako „zaburzenia rozwoju płciowego”. Niektóre aktualne materiały w Fundacji ICD-11 wiążą się ze zbędnymi procedurami medycznymi, które naruszają normy praw człowieka. Procedury takie są opisane w kodeksach, które w niektórych przypadkach wyraźnie wymagają plastycznych zabiegów chirurgicznych lub gonadektomii, związanych z przypisywaniem płci, gdzie zalecana jest operacja w celu maskulinizacji lub feminizacji w zależności od technicznych i hetero-normatywnych oczekiwań dotyczących wyników zabiegów chirurgicznych. Takie interwencje wynikają ze stereotypów dotyczących płci.

Tego typu zabiegi i interwencje medyczne, jeśli są przeprowadzone na osobach interpłciowych bez ich świadomej zgody, zostały uznane przez obrońców praw człowieka za szkodliwe i naruszające prawo do integralności cielesnej, niedyskryminacji, równości wobec prawa, prywatności i wolności od tortur, złego traktowania i eksperymentowania. Takie interwencje zostały udokumentowane przez ŚOZ w publikacjach dotyczących zdrowia seksualnego, praw człowieka i prawa oraz eliminowania przymusowej sterylizacji. Zostały również udokumentowane przez obrońców praw człowieka osób interpłciowych, organy monitorujące traktaty ONZ i inne instytucje zajmujące się prawami człowieka.

Organizacje wspólnotowe przedstawiły konkretne propozycje reformy tych kodeksów i nomenklatury, ale nie ma dowodów potwierdzających działania mających na celu rozwiązanie tych problemów.

Wzywamy Światową Organizację Zdrowia do:

1. Zreformowania nazewnictwa i klasyfikacji, aby nie dopuszczać do łamania praw człowieka.
2. Opublikowania jasnych procedur dotyczących zdrowia i praw osób interpłciowych, zapewniając, aby opieka zdrowotna była w pełni zgodna z normami praw człowieka. Musi to wyeliminować procedury mające na celu zmianę cech płciowych osób urodzonych z odmiennymi cechami płciowymi bez ich dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody, chyba że jest to konieczne, aby uniknąć poważnej, pilnej i nieodwracalnej szkody dla zainteresowanych osób.
3. Ustanowienia jasnych wytycznych w sprawie zakończenia łamania praw człowieka przez środowisko medyczne, w tym w odniesieniu do osób interpłciowych.
4. Wprowadzenia zagadnień dotyczących interpłciowości do wszystkich odpowiednich dokumentów WHO, w tym dotyczących zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, położnictwa, dzieciństwa i dojrzewania, zdrowia układu moczowo-płciowego, genetyki, sportu, okaleczania narządów płciowych i edukacji medycznej.
5. Zapewnienia równego dostępu do zabiegów naprawczych i pomocy w zakresie bieżących potrzeb zdrowotnych w ramach działań promujących powszechną ochronę zdrowia.
6. Zorganizowania i / lub udziału w międzynarodowym spotkaniu na temat zdrowia osób interpłciowych i praw człowieka we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim.

Więcej na https://ihra.org.au/35299/joint-statement-icd-11/